Sekretar Univerziteta

Sekretar Univerziteta

Sekretar Slobomir P Univerziteta se stara o zakonitosti rada Univerziteta, obavlja pravne poslove koji se odnose na rad i razvoj Univerziteta, međunarodnu i univerzitetsku saradnju. Pored toga, sekretar učestvuje u radu organa Univerziteta, stručnih službi, komisija i ostalih organizacionih jedinica, radi davanja stručnog mišljenja iz područja prava i obavlja druge poslove utvrđene aktom o sistematizaciji, prisustvuje na sjednicama Upravnog odbora kao sekretar Upravnog odbora, vodi glavni protokol Univerziteta, priprema i ažurira dokumentaciju Univerziteta koja se odnosi na njegov rad i saradnju sa nadležnim prosvjetnim organima i institucijama i sa organima vlasti, vodi dosijea zaposlenih kao i dosijea nastavnika i saradnika, vodi evidenciju o radnom vremenu, odsustvovanju, bolovanju i godišnjim odmorima zaposlenih, čuva pečat Univerziteta i odgovoran je za njegovu upotrebu. Sekretar Univerziteta je zadužen za saradnju sa republičkom i opštinskom prosvjetnom inspekcijom za visoko obrazovanje, kao i sa opštinskim organima za prosvjetu, rad i radne odnose, PIO, zdravstvenu zaštitu i dr.

Sekretar Univerziteta radi u kampusu u Slobomiru svakim radnim danom od 8h do 16h.

Ime i prezime

Kancelarija

Kampus

Telefon

E-mail

Branka Biljić

200

Slobomir

055 231 153

sekretar@spu.ba

 

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail