Opis studijskog programa

Opis studijskog programa

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program akademskih master studija iz oblasti Engleskog jezika i književnosti ima za cilj da, nadovezujući se na osnovne akademske studije, studentima omogući dalje usavršavanje u posebnim oblastima anglističke filologije, vezanim za užu naučnu oblast engleski jezik i književnost. Cilj je da se student dalje osposobi za stručno i samostalno obavljanje djelatnosti u oblastima primjenjene lingvistike i samostalno obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti engleskog jezika i književnosti, kao i za nastavak studija na doktorskim studijima.

Studijski program master studija na Filološkom fakultetu Slobomir P Univerziteta se odvija u vidu dva smjera:

  • Jezički smjer
  • Književni smjer

 

STUDIJE DRUGOG CIKLUSA

 STUDIJSKI PROGRAM: ANGLISTIKA (60 ECTS)

 NASTAVNI PLAN 2012/2013 GODINE

I SEMESTAR

FOND

ECTS

1.

OSNOVI METODOLOGIJE DRUŠTVENIH NAUKA

3+3

8

2.

IZBORNI PREDMET 1

3+3

8

3.

IZBORNI PREDMET 2

3+3

8

4.

IZBORNI PREDMET-STRANI JEZIK

2+2

6

UKUPNO

22

30

II SEMESTAR

5.

IZBORNI PREDMET 3

3+3

8

6.

IZBORNI PREDMET 4

3+3

8

7.

ZAVRŠNI RAD

4+4

14

Ukupno

20

30

 

LISTA IZBORNIH PREDMETA – književni smjer

SEMESTAR I

SEMESTAR II

SAVREMENA AMERIČKA
KNJIŽEVNA KRITIKA

DRAME TENESI VILIJAMSA

ŠEKSPIROVE PROBLEMSKE DRAME

ISTORIJA KNJIŽEVNIH PERIODA

PREGLED KNJIŽEVNIH PRAVACA U
ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI XX VEKA

ENGLESKI ROMAN MODERNIZMA

ANALITIČKA LINGVISTIKA

AMERIČKA POSTMODERNA PROZA

AMERIČKA DRAMA 20. VEKA

LISTA IZBORNIH PREDMETA – jezički smjer

SEMESTAR I

SEMESTAR II

ANALITIČKA LINGVISTIKA

SEMANTIKA I PRAGMATIKA

AKUSTIČKA FONETIKA

ISTORIJA I PRAVCI U LINGVISTICI

PREGLED KNJIŽEVNIH PRAVACA U
ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI XX VEKA

SAVREMENE TENDENCIJE U
LINGVISTICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVRŠNI RAD I DIPLOMA

Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija stiče pravo da brani završni rad.

Studije drugog ciklusa na Filološkom fakultetu su jednogodišnjemaster studije(60 ECTS). Nakon završetka programa master studija studenti stiču zvanje Master engleskog jezika i književnosti sa naznakom smjera:

  • Master engleskog jezika i književnosti – jezički smjer
  • Master engleskog jezika i književnosti – književni smjer

PREDAVAČI

U tekućoj školskoj godini nastavu na master akademskim studijima izvodi renomirani profesorski kadar:

  • prof. dr Vesna Polovina
  • prof. dr Radojka Vukčević
  • prof. dr Aleksandra Jovanović
  • prof. dr Jelisaveta Milojević
  • prof. dr Biljana Čubrović
  • doc. dr Olivera Petrović

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail